چرا اندیشکده صفا؟

اساسنامه

اساسنامه اندیشکده صنعت , فناوری و اقتصاد استان یزد مجمع عمومی امنا  فصل اول - کلیات و اهداف: ماده 1: نام سازمان مردم نهاد مورد نظر اندیشکده صنعت , فناوری واقتصاد استان یزد  است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه" نامیده می شود ماده 2: نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی  و  غیردولتی بوده و در موضوع امور زیرساختی توسعه با رعایت کامل

اخبــار و تازه‌ها