معرفی تالار

معرفی کلینیک اندیشه ورزی

این کلینیک تلاش دارد با ایجادفضایی مناسبی برای اندیشه ورزی درسطح ملی وبین الملل در گام نخست با شناسایی و مطرح کردن موضوعاتی جهت اندیشه ورزی طی فرآیندی این موضوعات  پیشنهادی را  به یک محصول فکری و اندیشه ورزی بنام  << اندیشه نامه >>  تبدیل نموده وبه صورت رسمی  در جامعه ودر سطح بین الملل منعکس نمایند.

فرآیند تولید اندیشه نامه

الف)بخش اول

1.گام اول - شناسایی موضوعات: در گام نخست،موضوعات از طریق صندوق دریافت موضوعات پیشنهادی از کلیه جامعه نخبگان واندیشمندان،اساتید دانشگاه،افراد حقوقی وحقیقی به صورت آزاد دریافت خواهد شد.

2.گام دوم - ارزیابی موضوعات پیشنهادی : موضوعاتی که از طریق صندوق موضوعات پیشنهادی دریافت می شود، اول توسط کارشناسان اندیشکده از لحاظ ویرایشی ارزیابی و بررسی اولیه خواهد شد. سپس جهت تائید و داوری به هیئت داوری کلینیک اندیشه ورزی ارسال ودر صورت تصویب به صورت رسمی در لیست فراخوان اندیشه ورزی قرار خواهد گرفت.

3.گام سوم - فراخوان اندیشه ورزی: وقتی موضوعی درلیست فراخوان قرارگرفت موضوع از طریق فراخوان  و ابزارهای اطلاع رسانی اطلاع رسانی عمومی خواهد شد .

4. گام چهارم - پالایش  نظرات واندیشه ها : بعد از فراخوان ،نظرات واندیشه ها ی ارسالی،توسط کارشناسان اندیشکده ،پالایش اولیه خواهد شد .

5.گام پنجم – مدل سازی و تولید محصول فکری واندیشه ورزی << اندیشه نامه >> :

بعد از مرحله پالایش نظرات واندیشه ها، نظرات و اندیشه های پالایش شده توسط هیئت عملی کلینیک به محصول فکری و اندیشه ورزی  << اندیشه نامه >>  به صورت مدلی  به شرح زیر استاندارد سازی  خواهد شد. این مدل نمونه تکمیل شده مقاله، پایان نامه وگزارش خواهد بود که مخصوص این اندیشکده می باشد.

*  اندیشه نامه تولیدی،شامل :

1-موضوع تائید شده

2-نام مطرح کننده موضوع

3- تاریخ فراخوان

4-تاریخ تولید اندیشه نامه

5-مقدمه  اندیشه نامه

6-چکیده اندیشه نامه

7-نظرات برتر همراه با ذکر نام ارائه دهندگان

8-تحلیل ها

9-نتیجه وجمع بندی  اندیشه نامه

10-پیشنهادات و راهکارها

11-ذکر نام اندیشکده - ذکر نام کارشناسان – ذکر نام داوران – ذکر نام هیئت علمی کلینیک اندیشه ورزی .

12-تعیین ایمیل اختصاصی مربوط به ارائه اسناد نشردهندگان و انعکاس دهند – و نام کارشناس پیگیری کننده .

13-تعیین ایمیل اختصاصی مربوط به پیشنهاد دهندگان – و نام کارشناس پیگیری کننده .

ب)بخش دوم

این اندیشکده معتقداست محصولات فکری واندیشه ورزی  << اندیشه نامه>>    باید با  روشها وشیوه هایی  در جامعه نشر و انعکاس پیدا نموده و از دل این نشر و انعکاس این اندیشه نامه  ها، دستاورهایی موثر وعملیاتی که منجر به یک  تحول و یا حل یک مشکل در جامعه شود  به همین خاطر در مدل تولید اندیشه نامه در این اندیشکده در بخش دوم، تلاش شده با طراحی شیوه ای به این هدف دست یابیم.

6.گام ششم – نشر وانعکاس اندیشه نامه :

بعد تهیه اندیشه نامه براساس مدل تعریف شده، این اندیشه نامه در اختیار جامعه نشردهندگان و انعکاس دهندگان کلینیک به صورت رسمی قرار می گیرد .

7. گام هفتم – دریافت وارزیابی اسناد نشر دهندگان وانعکاس دهندگان و پیشنهاد دهندگان، تدوین دستاوردها :

در اندیشه نامه ای که توسط کلینیک تولید خواهد شد،دو ایمیل اختصاصی تعریف خواهد شد،که کلیه نشر دهندگان وانعکاس دهندگان که در رابطه با نشر این اندیشه نامه اقدام نموده اند، مستندات خود را به این ایمیل ارسال می کنند. همچنین پیشنهاد دهندگان، پیشنهادات خود را به ایمیل اختصاصی ارسال می کنند و موارد توسط کارشناس مربوطه بررسی و در صورت تائید، در تدوین ومستند سازی مربوط به اندیشه نامه، نام و اسناد نشر دهندگان و منعکس کنندگان و نیز پیشنهاد دهندگان ذکر خواهد شد.

8. گام هشتم – مستند سازی وسناریوسازی وتعریف پروژه :

 

بعد از طی هفت مرحله،تولید محصول فکری واندیشه ورزی << اندیشه نامه >> در مرحله هشتم دستاورهای تولیدی اندیشه نامه، مستند سازی وسناریو سازی ودر صورت نیاز تعریف پروژه خواهد شد، همراه با ذکر کارشناس پیگیری کننده. درنهایت مستندات تهیه شده،در ویترین  اندیشکده ،بایگانی ودر اختیار عموم وبویژه پژوهشگران  قرارخواهد گرفت .

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :