تاریخچه

تاریخچه  اندیشکده ها

اندیشکده یا کانون تفکر به سازمان، یا موسسه ویا گروهی گفته می‌شود که کار هدایت وپژوهش را انجام می‌دهند و درگیر مسائل مختلفی چون سیاستگذاری‌های اجتماعی، راهبرد سیاسی، اقتصادی، علمی، یا موضوعات مربوط به فناوری یا سیاست‌های تجاری و یا حتی توصیه‌های نظامی هستند. ﺍین مرﺍکز را در ﺍصطلاح و ادبیات تخصصی فارسی معادل هائی مانند:اندیشکده یا اندیشگاه نام دارند.
بسیاری از اندیشکده‌ها , سازمان‌های غیرانتفاعی هستند که در بعضی کشورهایی مانند کانادا و آمریکا از آنها با معافیت‌های مالیاتی حمایت می‌شود.
همچنین بعضی اندیشکده ها توسط خود دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و گروه‌های ذی‌نفع تأسیس می‌شوند. ونیز بعضی با تاسیس به کسب درآمد از راه مشاوره و پژوهش اقدام  می نمایند.
رشد ﺍین نوع سازمان‌ها بیشتر پس ﺍز جنگ جهانی دوم در جهان غرب بوده و همﺍکنون نیز ﺍنوﺍع مختلفی ﺍز آنها در زمینه‌های مختلف و با نام‌های گوناگون و با مالکیت‌های متنوع در جهان مشاهده می‌شوند .

 

تعداد اندیشکده‌ها

براساس گزارشات جهانی در سال ۲۰15 در سراسر جهان در  مجموع ۵۴۶۵  بوده است.
تعداد گروه‌های مطالعاتی در مناطق مختلف جهان به شرح ذیل می‌باشد:
.آمریکای شمالی:۱۸۷۲، اروپای غربی: ۱۲۰۸، آسیا: ۶۵۳، اروپای شرقی ۵۱۴،  آمریکای لاتین : ۵۳۸، آفریقا: ۴۲۴، خاور میانه و آفریقای شمالی: ۲۱۸ و استرالیا و اقیانوسیه: ۳۸.
تعداد اندیشکدههای هر کشور, جزء شاخص توسعه یافتگی هر کشور محسوب می شوند.
 
رتبه بندی کشورها در زمینه تعداد اندیشکده ها

اکنون آمریکا با ۱۸۲۸  اندیشکده و چین ۴۲۶ - انگلستان ۲۸۷ و هند ۲۶۸ اندیشکده به ترتیب اول تا چهارم هستند.

ایران با حدود ۳۰ اندیشکده در رده بسیار پایینی قرار دارد.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :