برگزاری نشست تخصصی چالش های ترانزیت در کشور و استان یزد

پنجاه و نهمین نشست تخصصی اندیشکده صفا با موضوع بررسی چالش های ترانزیت در کشور و استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفا در این نشست مرور کلی بر ابعاد ترانزیت زمینی و ارائه پیشنهاداتی برای احیای فرصت ترانزیتی ایران از سوی اعضای حاضر در نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست مسائل حوزه ترانزیت به طورکلی به دو بخش مسائل داخلی و مسائل حوزه سیاست خارجی تقسیم بندی و از آن به عنوان یک منبع برای درآمدزایی ملی یاد شد.

مدیران دستگاه های تخصصی این حوزه در بین اندیشمندان اندیشکده صفا و فعالان بخش خصوصی در حوزه بازرگانی نیز حضور داشتند.

اندیشنامه این نشست همراه با ارائه راهکارهای تخصصی به زودی منتشر و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

کد خبر: 59
  تاریخ خبر : 20 بهمن 1401