اندیشنامه شماره ۲۸ | تجزیه و تحلیل هزینه فرصت تطبیقی مزارع پسته با مزارع تولید انرژی خورشیدی دراستان یزد

 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 56
979.42 KB

چکیده

سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصاد و به نوعی اصلی‌ترین ستون آن است. بدون سرمایه و تأمین مالی امکان پیشبرد پروژه‌ها و صنعت وجود نخواهد داشت از این رو برای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی جذب سرمایه و علاقه سرمایه‌گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا اصولاً سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی هستند که دارای ریسک پایین‌تر و سوددهی بیشتر باشند. با توجه به این امر مهم و با عنایت به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استان یزد در انرژی خورشیدی و کشت غالب در این استان که عمدتاً پسته می‌باشد این پژوهش کوتاه به بررسی و تحلیل دو گزینه مزارع پسته و مزارع خورشیدی می‌پردازد. در این محتوا بنا داریم ضمن بررسی و تحلیل این دو موضوع در شرایط مساوی و ثابت سرمایه‌گذاری و تهیه جدول تطبیقی، گزینه ارجحیت دار برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنیم. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یافته‌های این تحقیق نشان دادند که هر دو صنعت در اقتصاد ملی و جهانی دارای جذابیت‌های منحصربه‌فردی هستند و با توجه به جمیع مؤلفه‌های ارزیابی برای استان یزد می‌توانند موجب جذب سرمایه‌گذاران شوند. با این وجود انرژی خورشیدی از این جهت که در مقایسه با پسته دارای محدودیت‌های کمتر، فرآیند بازدهی زودتر و ریسک پایین‌تر و بازار مناسب‌تر است می‌تواند برای سرمایه‌گذاران از جذابیت بیشتری برخوردار باشد. با این وجود، اهداف و علایق سرمایه‌گذاران ممکن است در ترجیحات آنان اثرگذار باشد.